การเปิดเผยข้อมูล ITA
ปี ข้อที่ หัวข้อ ลิ้ง URL คำอธิบาย เรียงข้อ
2567 O1 โครงสร้าง 1
2567 O2 ข้อมูลผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร 2
2567 O2 โครงสร้าง ฝ่ายข้าราชการ 2
2567 O3 อำนาจหน้าที่ 3
2567 O4 ข้อมูลการติดต่อ 4
2567 O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5
2567 O6 Q&A 6
2567 O6 Q&A 6
2567 O7 เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน 7
2567 O8 แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 8
2567 O8 แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 8
2567 O9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 9
2567 O10 คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 10
2567 O11 คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ 11
2567 O11 คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือการให้บริการงานสวัสดิการสังคม 11
2567 O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 12
2567 O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เมษยายน 66- กันยายน 66 12
2567 O13 E-Service คู่มือ E-service 13
2567 O13 E-Service 13
2567 O13 E-Service 13
2567 O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 14
2567 O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 14
2567 O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ รวมประกาศ 15
2567 O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 15
2567 O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 15
2567 O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 16
2567 O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 17
2567 O18 เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18
2567 O18 เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี 18
2567 O18 เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18
2567 O19 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รวม 19
2567 O19 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 19
2567 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น 20
2567 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาท้องถิ่น 20
2567 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน 20
2567 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 21
2567 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 21
2567 O22 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22
2567 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ 23
2567 O24 ขัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ 24
2567 O25 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม 25
2567 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ภาษาไทย 26
2567 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ อังกฤษ 26
2567 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 27
2567 O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 28
2567 O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 29
2567 O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 30
2567 O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี 31
2567 O32 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 32
2567 O32 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 32
2567 O33 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 33
2567 O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 34
2567 O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 35
Records : 53 of 53