การเปิดเผยข้อมูล ITA
ปี ข้อที่ หัวข้อ ลิ้ง URL คำอธิบาย เรียงข้อ
2566 o1 โครงสร้าง ผังโครงสร้างองค์กรแสดงตำแหน่งการแบ่งส่วนราชการภายใน 1
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างการบริหารงาน 1
2566 o2 ข้อมูลผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 2
2566 o3 อำนาจหน้าที่ 3
2566 o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน 5
2566 o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6
2566 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 7
2566 o8 Q&A 8
2566 o8 Q&A Live Chat MSN 8
2566 o9 Social Network 9
2566 o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล 10
2566 o11 แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี 11
2566 o12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 12
2566 o13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 13
2566 o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 14
2566 o15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ 15
2566 o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16
2566 o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16
2566 o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16
2566 o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16
2566 o17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ 17
2566 o18 E-Service 18
2566 o18 E-Service 18
2566 o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 19
2566 o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 20
2566 o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน ต.ต. 65 21
2566 o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน พ.ย. 65 21
2566 o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน ธ.ค. 65 21
2566 o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน ม.ค. 66 21
2566 o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน ก.พ. 66 21
2566 o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน มี.ค. 66 21
2566 o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 22
2566 o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 23
2566 o24 การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 24
2566 o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 25
2566 o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 25
2566 o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร 25
2566 o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 25
2566 o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 25
2566 o26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 26
2566 o27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 27
2566 o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 28
2566 o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ 29
2566 o30 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม 30
2566 o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ 31
2566 o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 32
2566 o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 33
2566 o34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 34
2566 o35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 35
2566 o36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 36
2566 o37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 37
2566 o38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 38
2566 o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 39
2566 o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 40
2566 o41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ 41
2566 o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 42
2566 o43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 43
Records : 59 of 59